HẠN CHẾ MỚI VỀ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VÀ BẢO LÃNH BỞI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Theo Quyết định 544/2017, Thủ Tướng Chính Phủ đã chấp thuận chương trình quản lý nợ giai đoạn 2016 – 2018. Thủ Tướng Chính Phủ thực hiện thẩm quyền của mình theo Luật Quản Lý Nợ Công 2009. Quyết định 544/2017 quy định các hạn chế khác nhau về năng lực của các công ty Việt Nam để có thể vay nước ngoài trong giai đoạn này. Cụ thể là,

·         Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trong nước không được Chính Phủ bảo lãnh tối đa khoảng 5,5 tỷ USD/năm. Nhiều khoản vay nước ngoài sẽ phải được đăng ký với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đăng ký cho các khoản vay nước ngoài nằm trong khoản hạn mức nêu trên.

·         Liên quan tới các khoản vay nước ngoài hiện tại được bảo lãnh bởi Chính Phủ và đang được giải ngân, Chính Phủ sẽ sẽ áp dụng các biện pháp để khống chế hạn mức rút vốn ròng hàng năm là 01 tỷ USD.

·         Chính Phủ sẽ không bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài mới, trừ trường hợp dự án, chương trình ưu tiên.

·         Tỷ lệ dự trữ ngoại hối phải đạt ít nhất 200% so với nợ ngắn hạn nước ngoài.

·         Có vẻ như việc bội chi ngân sách đã dẫn tới yêu cầu phải hạn chế nghĩa vụ trả nợ tiềm tàng của Chính Phủ.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Hoàng Duy, luật sư cộng sự tại Công ty Luật Hành Trình Hướng Bắc.