LƯƠNG TỐI THIỂU THEO GIỜ CÓ ĐƯỢC CHO PHÉP TẠI VIỆT NAM?

Bộ Luật Lao Động 2012 (BLLĐ 2012) không quy định về việc liệu lương tháng của người lao động làm việc không trọn thời gian (part-time employee) có thể thấp hơn lương tháng tối thiểu được ban hành bởi Chính Phủ (hiện tại là 3.750.000 đồng/tháng) cũng như liệu lương theo giờ của họ có thể cao hơn lương theo giờ tối thiểu được chuyển đổi từ lương tối thiểu hàng tháng hay không.

Theo BLLĐ 2012, lương tối thiểu được định nghĩa là “mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường…”. Mức lương tối thiểu được Chính Phủ công bố là là mức lương tối thiểu hàng tháng duy nhất (không phải là mức lương tối thiểu theo giờ như tại các quốc gia khác). Vì vậy, có thể có quan điểm bảo lưu là tất cả người lao động bao gồm cả người lao động làm việc không trọn thời gian có quyền được hưởng mức lương bằng lương tối thiểu hàng tháng bất kể mức độ làm việc của họ.

Mặt khác, có thể có quan điểm linh hoạt hơn cho rằng người lao động làm việc không trọn thời gian chỉ có quyền nhận mức lương tối thiểu theo giờ (được chuyển đổi từ mức lương tối thiểu vùng hàng tháng được công bố). Cách giải thích thứ hai có vẻ như lô-gich và hợp lý hơn vì những lý do sau đây:

·         BLLĐ 2012 định nghĩa “Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động”. Nếu người lao động làm việc không trọn thời gian có thể nhận mức lương bằng với người lao động bình thường thì sẽ là không công bằng với những người lao động bình thường làm việc với thời gian nhiều hơn trong một tháng; và

·         Điều này cũng trái với quy định tại Điều 34.3 của BLLĐ 2012, theo đó người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử. Vì vậy, một người lao động làm việc không trọn thời gian nên được trả mức lương theo giờ giống như một người lao động làm trọn thời gian với cùng điều kiện làm việc và đặc điểm công việc. Và do đó, mức lương theo giờ của của người lao động làm việc không trọn thời gian sẽ có thể bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo giờ.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Ngọc Anh, thực tập sinh tại công ty luật Hành Trình Hướng Bắc