HIỆU LỰC CỦA CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ DẠNG PDF HOẶC DẠNG FAX

Theo Luật giao dịch điện tử 2005, chứng từ điện tử dạng pdf hoặc fax  có thểcó giá trị pháp lý như văn bản và bản gốc nếu thỏa mãn một số điều kiện cụ thể . Bởi:

  • Theo Luật giao dịch dữ liệu điện tử 2005, thông điệp dữ liệu được định nghĩa là “thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử”. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức thư điện tử, fax và các hình thức tương tự khác. Định nghĩa và mô tả của thông điệp dữ liệu bao gồm cả chứng từ điện tử dạng pdf và fax;
  • Thông điệp dữ liệu có thể có giá trị như văn bản nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết. Luật giao dịch điện tử không nêu rõ đối tượng nào truy cập và sử dụng thông điệp dữ liệu thì thông điệp dữ liệu đó sẽ đủ điều kiện để được xem là có giá trị như văn bản. Nếu một khách hàng gửi chỉ dẫn bằng điện tử hoặc fax tới ngân hàng, nhiều khả năng ngân hàng đó sẽ có hệ thống lưu trữ các chỉ dẫn điện tử và fax này để sử dụng và tham chiếu trong tương lai. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào khách hàng cũng lưu trữ các chỉ dẫn điện tử hoặc fax; và
  • Theo Luật giao dịch điện tử 2005, thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc nếu (1) nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết; và (2) nội dung của thông điệp dữ liệu được toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu. Theo đó, để sử dụng chứng từ điện tử hoặc fax như một văn bản gốc, các bên liên quan phải chứng minh được chứng từ điện tử hoặc fax đó chưa bị sửa đổi trong quá trình truyền phát từ hệ thống của bên này sang hệ thống của bên kia. Rất khó để chứng minh được việc này nếu không có một cơ chế cụ thể giữa các bên nhằm xác thực lại  nội dung của chứng từ điện tử dạng pdf hoặc fax được gửi đến so với nội dung trong chứng từ điện tử được gửi đi.