NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI GẦN NHẤT CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006

Dự thảo sửa đổi Luật Chứng Khoán 2006 mới nhất, so với dự thảo trước đó, đưa ra những điểm mới sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

·           “Sở hữu gián tiếp” chứng khoán được xác định có nghĩa là việc sở hữu chứng khoán thông qua một “người có liên quan” hoặc thông qua ủy thác đầu tư.

·           Tiêu chí đánh giá một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được giảm xuống. Một công ty có vốn điều lệ đã góp đạt 100 tỷ đồng (khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ) thay vì 1.000 tỷ đồng giờ đây có thể đủ điều kiện được công nhận như một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Một cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết đạt 2 tỷ đồng (thay vì một lượng giao dịch đạt 2 tỷ đồng mỗi tháng) hoặc thu nhập chịu thuế năm gần nhất đạt 1 tỷ đồng giờ đây có thể đủ điều kiện được công nhận như một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc được công nhận như một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là điều rất quan trọng vì chỉ có nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư chiến lược mới có thể tham gia vào một đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của một công ty đại chúng.

VIỆC SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (GCNĐKĐT) CÓ CẦN THIẾT KHI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA LẠI MỘT CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

Khi một nhà đầu tư nước ngoài thành lập  một công ty ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần (1) nộp hồ sơ  đăng ký cấp GCNĐKĐT cho dự án đầu tư (Dự Án), và (2) nộp hồ sơ  đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty dự án thực hiện dự án đầu tư (Công Ty Dự Án). Ngoài dự án đầu tư, GCNĐKĐT thường ghi nhận thông tin chi tiết về nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư ban đầu) và Công Ty Dự Án.

QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (CÔNG TY TNHH MTV) Ở VIỆT NAM

Không rõ liệu quyền biểu quyết của các thành viên trong Hội đồng Thành viên (HĐTV) của một Công ty TNHH MTV dựa trên (1) số vốn điều lệ mà thành viên đó đại diện, hay (2) nguyên tắc một người-một phiếu. Điều 79.5 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định rằng trường hợp điều lệ không có quy định khác, mỗi thành viên trong HĐTV của Công ty TNHH MTV có một phiếu biểu quyết. Quy định này cho thấy rằng trong điều lệ của Công ty TNHH MTV, chủ sở hữu của Công ty có thể phân chia các quyền biểu quyết khác nhau cho các thành viên của HĐTV, những người thường là đại diện của chủ sở hữu trong Công ty TNHH MTV. Cách thức phổ biến nhất là dựa vào số vốn điều lệ trong Công ty được đại diện bởi mỗi thành viên. Việc có thể phân chia quyền biểu quyết khác nhau cho các thành viên khác nhau trong Công ty TNHH MTV là rất quan trọng do chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV có thể có các cổ đông khác nhau muốn trực tiếp quản lý Công ty TNHH MTV.

DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ 2014 MỚI NHẤT

Dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư 2014 mới nhất được trình lên Quốc Hội vào tháng 6 năm 2019 bao gồm một số điểm sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

·           Luật Đầu Tư sẽ không áp dụng đối với các dự án PPP mà các dự án này sẽ được điều chỉnh bởi một luật riêng.

·           Điều kiện đầu tư không được chia thành hai nhóm (1) điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng cho hoạt động của dự án đầu tư và (2) điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các ngành/nghề có hạn chế tiếp cận thị trường.

·           Đề xuất định nghĩa về doanh nghiệp bị nước ngoài kiểm soát được loại bỏ (http://tinyurl.com/y2nl4ork). Theo đó, cơ chế liên quan đến các doanh nghiệp được coi là có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 không thay đổi.  Điều này làm giảm đi đáng kể nỗi lo ngại cho các giao dịch dựa trên các định nghĩa hiện hành về doanh nghiệp được coi là có vốn đầu tư nước ngoài.