THỜI GIAN TỔ CHỨC LẠI CUỘC HỌP HĐQT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM

Theo Điều 153 của Luật Doanh Nghiệp 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ Tịch HĐQT) phải triệu tập cuộc họp của HĐQT trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tổ chức họp bất thường. Trong trường hợp cuộc họp đầu tiên không có đủ từ ba phần tư tổng số thành viên HĐQT trở lên, cuộc họp thứ hai phải được triệu tập trong vòng bảy ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên trừ trường hợp điều lệ công ty quy định một thời hạn ngắn hơn. 

Theo các quy định trên, có thể xảy ra tranh chấp về thời gian “triệu tập” của cuộc họp thứ hai. Một mặt có thể lập luận rằng cuộc họp thứ hai của HĐQT phải được tổ chức trong vòng 7 ngày hoặc một khoảng thời gian ngắn hơn được quy định trong điều lệ công ty.

Mặt khác, có thể lập luận rằng Chủ tịch HĐQT chỉ cần gửi thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT trong vòng bảy ngày hoặc thời gian ngắn hơn được quy định trong điều lệ công ty. Cuộc họp thứ hai có thể được tổ chức vào bất cứ thời điểm nào được nêu trong thông báo do Chủ Tịch HĐQT gửi, theo đó có thể không trong thời hạn như quy định tại Điều 153 của Luật Doanh Nghiệp 2014.

Nếu cách hiểu thứ hai áp dụng cho việc triệu tập cuộc họp thứ hai của HĐQT, có vẻ như không có giới hạn thời gian cho việc tổ chức và tiến hành cuộc họp thứ hai. Dựa trên câu chữ của luật và điều lệ công ty, Chủ Tịch HĐQT có thể lợi dụng điều khoản này để kéo dài thời gian tổ chức cuộc họp thứ hai nếu người đó cho rằng yêu cầu họp HĐQT bất thường không có lợi cho mình.

Bài viết được đóng góp bởi Lê Minh Thùy, luật sư tập sự tại Venture North Law.