CẦM CỐ HOẶC THẾ CHẤP TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Bộ Luật Dân Sự 2015 đã công nhận tài sản hình thành trong tương lai có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Theo đó, tài sản hình thành trong tương lai là tài sản không tồn tại ở thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm hay tồn tại ở thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm nhưng không thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố hoặc bên thế chấp. Tuy nhiên, không rõ liệu việc cầm cố hoặc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (tài sản không thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố hoặc thế chấp tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm) có thỏa mãn yêu cầu tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố, thế chấp theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015 hay không.