TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CTCP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Tỷ lệ biểu quyết 51% đối với các vấn đề thông thường trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần (CTCP) theo Luật Doanh Nghiệp 2014 là một thay đổi lớn so với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2005 khi quy định mức biểu quyết là 65%. Tuy nhiên, nếu một CTCP được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp 2005 và tuân theo nguyên tắc biểu quyết của luật này, thì CTCP đó sẽ cần phải sửa đổi điều lệ của của mình để được áp dụng tỷ lệ biểu quyết thấp hơn theo Luật Doanh Nghiệp 2014. Và việc sửa đổi đó vẫn cần tuân thủ tỷ lệ biểu quyết 75% đối với các vấn đề quan trong như quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2005.

Đối với CTCP Đại Chúng, trong tháng 3 năm 2016, theo công văn 1183/UBCK-QLCB, UBCK đã hướng dẫn CTCP ban hành nguyên tắc về tỷ lệ dự họp và biểu quyết theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 trước khi diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong khi không thực sự rõ ràng, công văn này dường như là hướng dẫn của UBCK đối với các CTCP Đại Chúng trong việc tuân thủ tỷ lệ dự họp và biểu quyết tối thiểu theo Luật Doanh Nghiệp 2014 mà không cần phải sửa đổi điều lệ của CTCP Đại Chúng đó. Hướng dẫn của UBCK có vẻ như đi ngược lại với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 bởi nếu điều lệ của CTCP Đại Chúng quy định tỷ lệ dự họp và biểu quyết cao hơn thì vẫn được coi là tuân thủ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và nên được tuân theo. UBCK trong trường hợp này có thể bị xem là đang ngăn cản các cổ đông của CTCP Đại Chúng tuân thủ điều lệ công ty.

Trong vụ tranh chấp giữa Masan Food và Cholimex (một công ty được niêm yết trên sàn HSX) vào tháng 4 năm 2017, tòa phúc thẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận rằng Cholimex vẫn phải tuân thủ tỷ lệ biểu quyết theo quy định của điều lệ công ty này, trong đó điều lệ được soạn thảo trên cơ sở Luật Doanh Nghiệp 2005 và có quy định tỷ lệ biểu quyết là 75% thay vì mức tối thiểu 51% như quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014. Phán quyết trên của tòa phúc thẩm đã khiến cho hướng dẫn của UBCK trở nên thiếu chắn chắn hơn trong thực tiễn.