QUY ĐỊNH KHÔNG RÕ RÀNG VỀ THỜI HIỆU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp dân sự được kéo dài hơn so với quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005. Ví dụ:

·         Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, hiện nay, thời hiệu khởi kiện vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là ba năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Khoảng thời gian này được kéo dài hơn thay vì hai năm theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005. Bên cạnh đó, thời hiệu hai năm theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005 có thể bắt đầu từ một ngày sớm hơn rất nhiều (ví dụ: ngày mà quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền yêu cầu bị xâm phạm).

·         Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản kéo dài tới 30 năm thay vì 20 năm theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005.

Điều khoản chuyển tiếp của Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định rằng, đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1 tháng 1 năm 2017 (ngày Bộ Luật Dân Sự 2015 có hiệu lực), thì quy định về thời hiệu của Bộ Luật Dân Sự 2015 sẽ được áp dụng. Cách tiếp cận này gây ra nhầm lẫn về việc các yêu cầu khởi kiện đã hết thời hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005 nay có thể được khởi kiện lại nếu các yêu cầu đó vẫn còn thời hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015 (Xem thêm ví dụ tại đây). Theo quan điểm của chúng tôi, cách tiếp cận trên không hợp lý và không nên được áp dụng bởi vì:

·         Việc áp dụng hiệu lực hồi tố với một thời hiệu dài hơn đối với các yêu cầu khởi kiện phát sinh từ trước ngày Bộ Luật Dân Sự 2015 có hiệu lực sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của những người đã được bảo vệ theo quy định về thời hiệu của Bộ Luật Dân Sự 2005. Theo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, một luật sẽ không được áp dụng hiệu lực hồi tố nếu luật đó gia tăng trách nhiệm cho các chủ thể liên quan; và

·         Việc cho phép khởi kiện lại đối với các yêu cầu khởi kiện đã hết thời hiệu theo quy định cũ có thể gây ảnh hưởng tới hiệu lực của các giao dịch dân sự và thương mại đang được thực hiện bởi vì các giao dịch này đều được giao kết trên giả định rằng các bên liên quan, tài sản hoặc bất động sản không thể bị khiếu nại hay khởi kiện.