YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT HƠN VỀ TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

Ngày 20/8/2018, Bộ Công Thương (BCT) đã ban hành Thông Tư 21/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư 47 của BCT ngày 05/12/2014 về quản lý trang web thương mại điện tử (Thông tư 47/2014) và Thông tư 59 của BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về quản lý hoạt động thương mại điện tử thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động (Thông tư 59/2015). Dưới đây là một số quy định đáng chú ý của Thông Tư 21/2018.

Liên quan tới Thông tư 47/2014, Thông Tư 21/2018 đã sửa đổi, bổ sung như sau:

·         bãi bỏ danh mục các chủ thể yêu cầu phải thông báo về các trang web mua sắm trực tuyến của mình. Theo đó, Nghị Định 52/2013 yêu cầu mọi thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân thiết lập trang web thương mại điện tử phải thông báo các trang web đó tại cổng thông tin của BCT tại www.Online.Gov.Vn. Thông Tư 47/2014 chỉ yêu cầu một số chủ thể nhất định phải thông báo về các trang web này;

·         bãi bỏ danh mục các chủ thể phải đăng ký hoạt động xếp hạng trang web thương mại điện tử. Theo đó, mọi thương nhân hoặc tổ chức muốn thực hiện hoạt động này phải đăng ký tại cổng thông tin của BCT tại Www.Online.Gov.Vn. Thông Tư 47/2014 chỉ yêu cầu một số chủ thể nhất định phải đăng ký cho các trang web này;

·         mở rộng danh mục các chủ thể phải đăng ký trang web dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, mọi thương nhân và tổ chức có trang web thương mại điện tử cung cấp: (i) các dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; (ii) dịch vụ khuyến mại trực tuyến; hoặc (iii) các dịch vụ đấu giá trực tuyến phải đăng ký các trang web dịch vụ thương mại điện tử. Thông Tư 47/2014 chỉ yêu cầu các thương nhân hoặc tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp và có trang web thương mại điện tử cung cấp một trong ba dịch vụ nêu trên phải đăng ký.

Liên quan tới Thông tư 59/2015, Thông Tư 21/2018 đã sửa đổi, bổ sung như sau:

·         mở rộng danh mục các chủ thể phải thông báo về các ứng dụng bán hàng trực tuyến của mình. Theo đó, tất cả chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân, tổ chức, và cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân, phải thông báo về ứng dụng đó.

·         Thông Tư 59/2015 chỉ yêu cầu các chủ ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân; tổ chức có chức năng, nhiệm vụ bao gồm việc tổ chức bán hàng hoá, cung ứng hoặc thực hiện dịch vụ; cá nhân đã được cấp mã số thuế và không phải đăng ký kinh doanh đang sở hữu ứng dụng bán hàng phải thông báo về các ứng dụng đó; và

·         mở rộng danh mục các chủ thể phải đăng ký dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, tất cả các thương nhân hoặc tổ chức sở hữu dịch vụ thương mại điện tử cung cấp các ứng dụng được yêu cầu phải đăng ký cho ứng dụng đó.

Thông Tư 59/2015 chỉ yêu cầu các thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp hoặc sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải đăng ký các ứng dụng đó.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Thu Giang, luật sư tập sự tại Venture North Law.