NGHỊ ĐỊNH MỚI (NGHỊ ĐỊNH 81/2018) VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 81/2018 về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị Định 81/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị Định 37/2006. Nghị Định 81/2018 đưa ra nhiều quy định mới liên quan tới hoạt động xúc tiến. Cụ thể là,

·         Thương nhân không được xúc tiến hàng hóa của mình bằng cách so sánh trực tiếp với sản phẩm của thương nhân khác vì bất kỳ mục đích gì. Trước đó, việc xúc tiến bằng cách so sánh giữa các sản phẩm chỉ bị cấm nếu việc xúc tiến là nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ theo Nghị Định 81/2018 do đó hạn chế về xúc tiến thông qua so sánh đã trở nên chặt chẽ hơn;

·         Hạn mức tối đa mới đối với các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan đến chương trình khuyến mại tập trung. Trong trường hợp khuyến mại tập trung, giá trị tối đa của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho việc xúc tiến và tỷ lệ giảm giá tối đa cho các hàng hóa và dịch vụ được xúc tiến có thể lên tới 100% giá trị của các hàng hóa và dịch vụ đó. Trước đây, mức giá trị tối đa của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng cho việc xúc tiến và mức giảm giá tối đa trong mọi trường hợp chỉ có thể lên tới 50%;

·         Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc khuyến mại ngoại trừ trường hợp đưa hàng mẫu miễn phí cho khách hàng, tặng hàng hóa, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thấp hơn giá trước đó.

·         Tổng thời gian cho việc khuyến mại bằng hình thức giảm giá cho một mặt hàng hoặc dịch vụ nhất định không được quá 120 ngày trong một năm và không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Theo Thông Tư 37/2016, thời gian khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được quá 90 ngày trong một năm và 45 ngày trong một chương trình khuyến mại;

·         Liên quan tới hình thức khuyến mại thông qua tham dự chương trình có tính may rủi, Nghị Định 81/2018 đã quy định các điều kiện cụ thể về bằng chứng xác định người trúng thưởng như các bằng chứng dưới dạng tài liệu (vé số, thông tin điện tử,…) và không được giống với sổ số do Nhà nước độc quyền phát hành. Không có bất kỳ hạn chế nào về thời hạn đối với việc khuyến mại thông qua hình thức tham dự chương trình có tính may rủi theo quy định của Nghị Định 81/2018. Thời hạn và thủ tục nộp lại 50% giá trị giải thưởng cho ngân sách nhà nước trong trường hợp không tìm được người trúng thưởng được quy định chi tiết trong Nghị Định 81/2018;

·         Điều 15.2 của Nghị Định 81/2018 quy định nghĩa vụ của thương nhân cung cấp nền tảng thương mại điện tử và trang web khuyến mại trực tuyến. Cụ thể là, bao gồm nhưng không giới hạn, chịu trách nhiệm với tư cách là bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin khuyến mại cho khách hàng;

·         Trong trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gắn với việc khuyến mại kèm theo phiếu dự thi, chương trình có tính may rủi, giải thưởng phải được công bố trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, thay vì 30 ngày như quy định của Nghị Định 37/2006; và

·         Thông báo về chương trình khuyến mại (trừ trường hợp khuyến mại thông qua chương trình có tính may rủi) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là không bắt buộc nếu tổng giá trị giải thưởng và quà tặng dưới 100 triệu đồng, hoặc việc khuyến mại trên nên tảng thương mại điện tử và trang web khuyến mại trực tuyến. Quy định này có thể giảm điểu đáng kể công việc giấy tờ cho các doanh nghiệp nhỏ với các chiến dịch khuyến mại quy mô nhỏ

Bài viết được đóng góp bởi Lê Minh Thùy, luật sư tập sự tại Venture North Law.