XÁC ĐỊNH THỜI HẠN HẠN HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2015

Thông thường, một hợp đồng sẽ quy định một điều khoản xác định thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đó. Trong điều khoản đó, những thời điểm hợp đồng có hiệu lực và chấm dứt hiệu lực được xác định, cho dù bằng một khoảng thời gian hoặc sự kiện nhất định. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân Sự 2015 không có bất kỳ quy định nào về “thời hạn” của các hợp đồng. Thay vào đó, Bộ Luật Dân Sự 2015 có các quy định riêng cho (i) thời hạn và (ii) thời điểm hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp chấm dứt hợp đồng.

Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, theo mặc định, việc bắt đầu một thời hạn bằng cách tham chiếu đến một sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày ngay sau ngày diễn ra sự kiện đó chứ không phải là ngày diễn ra sự kiện. Do đó, nếu thời hạn của hợp đồng được xác định là bắt đầu vào ngày ký, hợp đồng thực tế sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau, điều có thể không phải là dự tính của các bên. Vì thế, một hợp đồng có thể có hiệu lực vào ngày ký nếu (1) được pháp luật quy định như vậy hoặc (2) các bên đồng ý về một phương pháp khác để tính thời hạn.

Về điểm (1), sẽ có quan điểm cho rằng các điều khoản cụ thể đối với hợp đồng theo Bộ Luật Dân Sự 2015 nên được coi là “quy định khác” của luật. Theo Điều 401.1 của Bộ Luật Dân Sự 2015, việc bắt đầu thời hạn của hợp đồng sẽ là thời điểm hợp đồng đó được giao kết hoặc các bên có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, Điều 401.1 của Bộ Luật Dân Sự 2015 cũng quy định trường hợp ngoại lệ về việc “luật liên quan có quy định khác”, điều này có thể gây nhầm lẫn về việc điều khoản nào sẽ được ưu tiên áp dụng để điều chỉnh thời hạn của hợp đồng.

Về điểm (2), như đã đề cập ở trên, các bên có thể thỏa thuận về một phương pháp khác để tính thời hạn để có thể giải quyết vướng mắc trong trường hợp cả hai điều khoản được áp dụng để điều chỉnh thời hạn của hợp đồng. Ví dụ: Thời hạn của Hợp Đồng này sẽ là 2 năm kể từ ngày ký Hợp Đồng này bao gồm cả ngày ký. Trong ví dụ này, các bên đồng ý rằng ngày ký cũng sẽ được tính vào thời hạn của Hợp Đồng, điều mà có thể được coi là một thỏa thuận về một phương pháp khác để tính thời hạn của Hợp Đồng.

Bài viết được đóng góp bởi Lê Thanh Nhật, luật sư tập sự tại Venture North Law.