DỰ THẢO SỬA ĐỔI VỀ QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC COI LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) vừa công bố nhiều dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư 2014 ( Https://Tinyurl.Com/Y8tnwkkt ). Liên quan đến các đối tượng được xác định là nhà đầu tư nước ngoài,

· Bộ KHĐT đề xuất rằng một tổ chức kinh tế được kiểm soát bởi các nhà đầu tư nước ngoài (Tổ Chức Bị Nước Ngoài Kiểm Soát) phải tuân thủ các điều kiện đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi Tổ Chức Bị Nước Ngoài Kiểm Soát thành lập công ty mới hoặc mua lại cổ phần, phần vốn góp trong một công ty khác.

· Tổ Chức Bị Nước Ngoài Kiểm Soát là một công ty tại Việt Nam, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài (1) sở hữu hơn 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần phổ thông của công ty đó; hoặc (2) trực tiếp hoặc gián tiếp có quyền bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị [,] người đại diện theo pháp luật của công ty đó; hoặc (3) có quyền quyết định sửa đổi điều lệ của công ty đó.

Cách tiếp cận này rộng hơn và lô ghích hơn so với cách tiếp cận theo Luật Đầu Tư 2014 hiện hành. Theo Luật Đầu Tư 2014, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau đây sẽ phải tuân thủ các điều kiện đầu tư áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty mới hoặc mua lại cổ phần, phần vốn góp trong một công ty khác:

(a) Các công ty mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% trở lên vốn điều lệ của công đó;

(b) Các công ty mà từ 51% trở lên vốn điều lệ của công ty đó được nắm giữ bởi một tổ chức kinh tế quy định tại đoạn (a); và

(c) Các công ty mà từ 51% trở lên vốn điều lệ của công ty đó được nắm giữ bởi (các) nhà đầu tư nước ngoài và (các) tổ chức kinh tế được nêu tại đoạn (a).

Cách tiếp cận hiện tại có thể cho phép các nhà đầu tư sử dụng các cấu trúc khác nhau để tránh các hạn chế về đầu tư (xem Https://Tinyurl.Com/Ybyv49qf ). Nếu sửa đổi mới được thông qua thì các cấu trúc như vậy có thể không còn sử dụng được.