GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Sau đây là danh sách (không đầy đủ) các giấy phép và yêu cầu về môi trường mà một khu công nghiệp ở Việt Nam cần tuân thủ.

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (BCĐGTĐMT) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT).

2. Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

3. Quản lý chất thải nguy hại:

3.1. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

3.2. hợp đồng chuyển giao chất thải nguy với các tổ chức hoặc cá nhân được cấp phép quản lý chất thải nguy hại nếu khu công nghiệp không có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại;

3.3. chuẩn bị, sử dụng, lưu trữ và quản lý hồ sơ chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu và nhật ký liên quan đến quản lý chất thải nguy hại trong 5 năm;

3.4. nộp báo cáo về chất thải nguy hại cho Sở Tài nguyên và Môi trường (STNMT) hàng năm; và

3.5. báo cáo cho STNMT định kỳ 6 tháng về việc lưu trữ chất thải nguy hại tại khu công nghiệp trong trường hợp không chuyển giao được chất thải nguy hại.

4. Quản lý xả nước thải:

4.1. giấy phép xả thải, trừ những chất thải không nguy hại dưới 5m3 / ngày đêm và xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung được cấp phép;

4.2. thanh toán phí bảo vệ môi trường cho xả nước thải;

4.3. chuẩn bị và lưu trữ nhật ký vận hành. Nội dung của nhật ký vận hành này bao gồm lượng nước thải, lượng điện sử dụng, lượng hóa chất và lượng bùn đã sử dụng;

4.4. vận hành máy đo và theo dõi lưu lượng nước thải và trong 24/24 giờ và tự động truyền dữ liệu đến STNMT; và

4.5. nhà máy xử lý nước thải được điều hành bởi ít nhất ba nhà quản lý, một trong số những người này phải có bằng đại học trở lên trong lĩnh vực công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ điện hoặc công nghệ về cấp thoát nước.

5. Hoạt động giám sát môi trường:

5.1. lưu trữ bản sao của hồ sơ tự động về giám sát môi trường, bản gốc của kết quả giám sát định kỳ và bản gốc của kết quả phân tích trong ít nhất ba năm; và

5.2. giám sát định kỳ nước thải liên quan đến các thông số chưa được đo lường thông qua quy trình giám sát tự động và liên tục đó.