DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 140/2007 TẠI VIỆT NAM

Dự thảo Nghị định về dịch vụ logistics ở Việt Nam (Dự Thảo) gần đây đã được Bộ công thương (BCT) công bố. Bản Dự Thảo gần nhất sẽ thay thế Nghị Định 140/2007 về cùng một lĩnh vực. Những điểm đáng chú ý của bản Dự Thảo gồm:

·         Dự Thảo phân loại dịch vụ logistics phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Nghị Định 140/2007 đưa ra phân loại riêng về dịch vụ logistics, không thống nhất với mô tả về dịch vụ logistics tại Biểu Cam Kết WTO. Vì vậy không dễ để so sánh Dự Thảo với Biểu Cam Kết WTO;

·         Dự Thảo không bao gồm một số dịch vụ logistics nhất định được quy định tại Nghị Định 140/2007 (xem bảng dưới). Do đó, không rõ là liệu các dịch vụ này có được cho phép hay không được cho phép theo quy định của bản Dự Thảo;

·         Các điều kiện đầu tư và hạn chế sở hữu nước ngoài được quy định trong bản Dự Thảo nhìn chung phù hợp với Biểu Cam Kết WTO. Mặc dù vậy, Dự Thảo quy định rằng sẽ không có điều kiện đầu tư và hạn chế sở hữu nước ngoài nào áp dụng với “các dịch vụ khác do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng thỏa thuận theo thông lệ quốc tế về dịch vụ logistics và phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại”. Các dịch vụ này là các dịch vụ logistics không được liệt kê cụ thể trong Dự Thảo bao gồm cả “các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác”. Có thể cho rằng quy định này sẽ mở rộng phạm vi các dịch vụ logisitics được phép cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, bản chất của dịch vụ logistics được quy định điều khoản này không rõ ràng bởi vì không rõ là làm thể nào để phân biệt giữa “các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác” – về cơ bản không được cho phép với “ các dịch vụ khác được cung cấp bởi thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics” – về cơ bản lại được cho phép; và

·         Bảng sau liệt kê các hạn chế sở hữu nước ngoài được áp dụng theo quy định tại Dự Thảo và, trong phạm vi có thể, so sánh với Nghị Định 140/2007;

No.

Nghị Định 140/2007

Nghành nghề kinh doanh

Nghị Định 140/2007

Hạn chế sở hữu nước ngoài

Ngành nghề kinh doanh theo Dự Thảo

(giống hoặc tương tự)

Dự Thảo

Hạn chế sở hữu nước ngoài

1.

Vận tải hàng hóa đường biển quốc tế nội địa

·         49% đối với vận tải trong nước

·         Không giới hạn đối với vận tải quốc tế

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển (ngoại trừ vận tải nội địa)

·         49% trong liên doanh (LD) vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam;

·         Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (DNNN) đối với cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế

2.

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

49%

Dịch vụ vận tải hàng hóa hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nôi địa

49% trong LD

3.

Vận tải hàng hóa đường bộ

51%

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ

·         51% trong LD; hoặc

·         Thực hiện Hợp đồng BCC.

4.

Dịch vụ đại vận tải

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không nhưng thể không bị hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ đại vận tải hàng hóa

100% vốn DNNN

5.

Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa

50%

Dịch vụ xếp dỡ container (trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay)

50% trong LD

6.

Dịch vụ kho bãi

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

100% vốn DNNN

7.

Dịch vụ kho container

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

100% vốn DNNN

8.

Dịch vụ thu gom hàng hóa

Không nhưng thể 51% tới 1 tháng 1 năm 2014 không hạn chế sau đó

Dịch vụ hỗ trợ bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại giao hàng

Không hạn chế

9.

Dịch vụ thông quan

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không nhưng thể không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Chỉ thể LD, không hạn chế sở hữu

10.

Dịch vụ sửa chữa tàu biển thiết bị vận tải cho các công ty vận tải

Không nhưng thể được cho phép

Không dịch vụ tương tự

Không nhưng thể được cho phép

11.

Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Không nhưng thể được cho phép

Không dịch vụ tương tự

Không nhưng thể được cho phép

12.

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

Giốngdịch vụ đại vận tải hàng hóa

Dịch vụ đại vận tải hàng hóa;

Giống với dịch vụ đại vận tải hàng hóa

13.

Dịch vụ môi giới vận tải đại vận tải

·         49% đối với dịch vụ đại vận tải

·         Không với môi giới vận tải

Không dịch vụ tương tự

Theo quy định tại Nghị Định 160/2016:

·         49% đối với dịch vụ đại vận tải

·         Không đối với môi giới vận tải

14.

Dịch vụ ủy thác chuyển phát hàng hóa

Không , phụ thuộc vào các nghiên cứu thêm

Dịch vụ đại vận tải hàng hóa

Giống với dịch vụ đại vận tải hàng hóa

15.

Dịch vụ lưu giữ hàng hóa

Không , phụ thuộc vào phân loại của dịch vụ này

Không dịch vụ tương tự

Không nhưng thể không được cho phép

16.

Đại giao nhận mua bán

Không hạn chế nhưng phụ thuộc vào các loại hàng hóa cụ thể

Không dịch vụ tương tự

Không nhưng thể không được cho phép

17.

 

 

Dịch vụ chuyển phát

100% vốn DNNN

18.

 

 

Dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu xác định trọng lượng; dịch vụ nhận chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải

Chỉ được LD, không hạn chế sở hữu nào được quy định

19.

 

 

Dịch vụ hỗ trợ bán buôn

Không quy định

20.

 

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt

49% trong LD

21.

 

 

Dịch vụ vận tải hàng không

Theo các quy định của Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam:

·         30% đối với DNNN;

·         49% đối với cổ đông lớn nhất (chủ thể Việt Nam) của DNNN đó

·         Chuyển nhượng cổ phần của chủ thể không phải DNNN cho nhà đầu nước ngoài thể hoàn thành sau 2 năm kể từ ngày công ty được cấp phép cung cấp dụng dịch vụ vận chuyển hàng không.

22.

 

 

Dịch vụ vận tải đa phương thức

Không hạn chế

23.

 

 

Dịch vụ đại làm thủ tục hải quan

Không hạn chế

24.

 

 

Dịch vụ kiểm tra phân tích kỹ thuật

Không hạn chế

25.

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

Không được phép cung cấp các dịch vụ này trừ khi điều ước quốc tế Việt Nam thành viên quy định khác

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

Không được phép cung cấp các dịch vụ này trừ khi điều ước quốc tế Việt Nam thành viên quy định khác

 

Bài viết được đóng góp bởi Lê Thanh Nhật, thực tập sinh tại Venture North Law