CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Cuộc họp Đại đội đồng cổ đông của một công ty cổ phần (CTCP) phải được triệu tập ít nhất một năm một lần trong 4 tháng đầu tiên hoặc, 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính nếu được sự cho phép của Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh và HĐQT. Cuộc họp này được gọi là cuộc họp thường niên và các cuộc hợp khác của Đại Hội Đồng Cổ Đông được gọi là cuộc họp bất thường. Luật Doanh Nghiệp 2014 không nói rõ việc nếu có nhiều hơn hai cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông của CTCP trong 4 tháng đầu tiên sau khi kết thúc năm tài chính, thì liệu cuộc họp đầu tiên trong các cuộc họp này sẽ được xem là cuộc họp thường niên hay CTCP có thể linh hoạt trong việc quyết định cuộc họp nào là cuộc họp thường niên.

Trong cuộc họp thường niên, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ xem xét và chấp thuận các vấn đề sau:

·         Kế hoạch kinh doanh hàng năm. HĐQT cũng có thẩm quyền chấp thuận kế hoạch kinh doanh hàng năm. Vì vậy, không rõ là liệu (1) kế hoạch kinh doanh hàng năm phải được cả Đại Hộ Đồng Cổ Đông và HĐQT chấp thuận hay (2) chỉ có Đại Hội Đồng Cổ Đông khi mà Đại Hội Đồng Cổ Đòng có thẩm quyền cao hơn HĐQT;

·         Báo cáo tài chính hàng năm;

·         Báo cáo của HĐQT về việc quản lý bởi và là kết quả hoạt động của HĐQT và mỗi thành viên HĐQT. Điều này có chút khác biệt so với Luật Doanh Nghiệp 2005 khi không yêu cầu báo cáo về hoạt động của mỗi thành viên HĐQT;

·         Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của công ty và/hoặc kết quả hoạt động của HĐQT và Giám Đốc/Tổng Giám Đốc;

·         Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng kiểm soát viên. Đây là một điểm mới so với Luật Doanh Nghiệp 2005; và

·         Mức cổ tức chi trả cho từng loại cổ phần.

Luật Doanh Nghiệp 2014 tiếp tục không làm rõ liệu rằng một số vấn đề trong phạm vi nội dung của cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

·         có thể được quyết định tại cuộc họp bất thường của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản hay không. Khi không có một quy định cấm rõ ràng, có thể có quan điểm hợp lý cho rằng các vấn đề này cũng có thể được xem xét và chấp thuận tại cuộc họp bất thường hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Ngoài ra, Điều 136.2 của Luật Doanh Nghiệp 2014 trở nên quá hạn chế và thiếu linh hoạt cho hoạt động của CTCP; và

·         có phải quyết định tại cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ví dụ, không rõ là nếu một CTCP không có lợi nhuận để chi trả cổ tức thì liệu cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông của CTCP vẫn phải quyết định rằng CTCP sẽ không chi trả cổ tức cho năm đó hay không. Hay Đại Hội Đồng Cổ Đông của CTCP đó có thể quyết định bỏ nội dung thanh toán cổ tức ra khỏi chương trình của cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Bài viết được trích từ sách Luật Doanh Nghiệp của chúng tôi.