CÓ THỂ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÌ LÝ DO TÁI CƠ CẤU MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC KHÔNG?

Bộ Luật Lao Động 2012 (BLLĐ 2012) không yêu cầu cụ thể rằng người sử dụng lao động có ý định chấm dứt hợp đồng lao động trên cơ sở thay đổi cơ cấu, tổ chức, thay đổi công nghệ hoặc lý do kinh tế (Tái Cơ Cấu Công Ty) phải thông báo trước cho người lao động.

Yêu cầu về thông báo trước được quy định tại Điều 38.2 của BLLĐ 2012. Điều 38.2 theo sau Điều 38.1, trong đó chỉ quy định việc chấm hợp chấm dứt hợp đồng lao động dựa trên các căn cứ khác như: người lao động không thường xuyên hoàn thành công việc, ốm đau phải điều trị trong thời gian dài, hoặc các sự kiện bất khả kháng. Vì vậy, sẽ có quan điểm cho rằng Điều 38.2 chỉ áp dụng đối với các trường hợp được quy định tại Điều 38.1 của BLLĐ 2012 mà không áp dụng cho trường hợp Tái Cơ Cấu Công Ty.

Tuy nhiên, quan điểm trên có thể không hợp lý vì:

·         Mặc dù về hình thức trình bày, Điều 38.2 theo sau Điều 38.1, nhưng câu chữ của Điều 38.2 có thể bao quát bất kỳ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bởi người sử dụng lao động bao gồm cả việc chấm dứt trên cơ sở Tái Cơ Cấu Công Ty.

·         Khoảng thời gian thông báo trước có thể giúp người lao động bị chấm dứt hợp đồng có cơ hội để (1) tìm kiếm công việc mới trước khi dời khỏi công việc hiện tại; hoặc (2) khiếu nại đối với quyết định của người sử dụng lao động trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Vì vậy, không có lý do gì để trường hợp Tái Cơ Cấu Công Ty được áp dụng theo một quy định khác.

·         Cách giải thích này đã được thể hiện trong một số bản án của Tòa án.

Bài viết được đóng góp một phần bởi Nguyễn Hoàng Dương, luật sư tập sự tại Venture North Law.