THÔNG TƯ MỚI VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ CÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM KHÁC TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông Tư 8 về việc đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm và hợp đồng (Thông Tư 8/2018). Thông Tư 8/2018 sẽ thay thế Thông Tư 5/2011 về cùng lĩnh vực từ ngày 4 tháng 8 năm 2018.

Tên của đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký theo Thông Tư 5/2011 là các giao dịch bảo đảm, phù hợp với Bộ Luật Dân Sự 2005. Tuy nhiên, thuật ngữ “giao dịch bảo đảm” là gần như đã được đưa ra khỏi Bộ Luật Dân Sự 2015 và việc đăng ký bây giờ là đăng ký biện pháp bảo đảm. Thông Tư 8/2018 áp dụng cách tiếp cận như vậy và xác định đối tượng đăng ký là biện pháp bảo đảm để phù hợp với Bộ Luật Dân Sự 2015 mới.

Biện pháp bảo đảm được đăng ký với NRAST

· Phạm vi biện pháp bảo đảm có thể được đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Quốc Gia về Giao Dịch Bảo Đảm (NRAST) tại Thông Tư 8/2018 hiện nay không bao gồm đăng ký cầm cố, đặt cọc, ký cược và ký quỹ. Thông Tư 5/2011 có quy định việc đăng ký các biện pháp bảo đảm này nhưng không đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký.

· Phạm vi của Thông Tư 8/2018 về việc thế chấp có thể đăng ký hiện tại chỉ giới hạn ở thế chấp động sản thay vì tài sản như trong Thông Tư 5/2011.

· Thông Tư 8/2018 hiện cũng quy định về việc đăng ký bảo lưu quyền sở hữu do biện pháp bảo đảm này được ghi nhận trong Bộ Luật Dân Sự 2015.

· Hợp đồng thuê hoạt động dài hạn, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển nhượng khoản vay vẫn có thể đăng ký theo Thông Tư 8/2018.

Tài sản có thể đăng ký

Những thay đổi sau đây được thực hiện đối với phạm vi tài sản có thể được đăng ký làm tài sản thế chấp tại NRAST:

· các khoản phải thu được thêm vào;

· “quyền tài sản đối với phần vốn góp” được thay thế bằng chính vốn góp;

· quyền tài sản phát sinh từ giao dịch bất động sản được làm rõ là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền bồi thường thiệt hại và quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư, cho thuê, hợp đồng thuê mua nhà hoặc xây dựng trong dự án nhà ở hoặc dự án xây dựng giữa các cá nhân và tổ chức hoặc giữa chủ dự án với các cá nhân hoặc tổ chức đó;

· Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên và chi phí cho việc san lấp mặt bằng và giải phóng mặt bằng được loại bỏ; và

· Tài sản gắn liền với đất có thể được đăng ký làm tài sản thế chấp tại NRAST được thay đổi từ tài sản gắn liền với đất không thuộc thẩm quyền đăng ký của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sang tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu.

Các hình thức

Nội dung chính của các hình thức đăng ký giao dịch bảo đảm chính, việc sửa đổi đăng ký và yêu cầu thông tin về biện pháp bảo đảm với NRAST không thay đổi.

Bài viết này được đóng góp bởi Nguyễn Hoàng Duy, luật sư cộng sự tại Venture North Law.