CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM - CÔNG NGHỆ CÓ PHẢI LÀ MỘT TÀI SẢN?

Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 được soạn thảo dựa trên giả định rằng một công nghệ (công nghệ ) có thể được chuyển giao như một tài sản (tài sản). Nhưng theo các quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015, có thể phải đặt ra câu hỏi liệu công nghệ có phải là tài sản không?

Chuyển giao công nghệ có nghĩa là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, Điều 7 của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 nói rằng chủ sở hữu công nghệ có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc cấp quyền sử dụng công nghệ đó. Do đó, Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 ngụ ý rằng, để chuyển giao một công nghệ, bên chuyển nhượng phải có quyền sở hữu công nghệ đó. Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, quyền sở hữu chỉ có thể được hình thành đối với một tài sản. Vì vậy, công nghệ theo Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 phải là một tài sản.

Tuy nhiên, công nghệ theo định nghĩa của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 có thể không phải là một tài sản. Điều 2.2 của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 định nghĩa công nghệ là một giải pháp, quy trình và bí quyết có thể biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. Điều 105 của Bộ Luật Dân Sự 2015 nói rằng tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá, và quyền tài sản.

Định nghĩa về công nghệ cho thấy rằng công nghệ là một thứ gì đó vô hình. Do đó, nó không phải là một vật. Vì lý một do rõ ràng, công nghệ không phải là tiền, hoặc một tờ giấy có giá.

Vậy một công nghệ có thể là quyền tài sản không? Giải pháp, quy trình và bí quyết có thể không được cho là một quyền. Nhưng một quyền đối với giải pháp, quy trình và bí quyết có thể là quyền tài sản. Điều 115 Bộ Luật Dân Sự 2015 nói rằng quyền tài sản là quyền có thể trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Do đó, việc chuyển giao công nghệ nên được coi là chuyển giao quyền đối với công nghệ đó.

Giải pháp, quy trình và bí quyết có thể là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, quyền đối với công nghệ có thể là quyền sở hữu trí tuệ, và vì vậy là quyền tài sản. Tuy nhiên, quy định của luật không làm rõ liệu có quyền trị giá được bằng tiền khác ngoài quyền sở hữu trí tuệ có thể được tạo ra dựa trên công nghệ không?

Bài viết được đóng góp bởi Hà Thành Phúc, luật sư tập sự tại Venture North Law.