QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (CÔNG TY TNHH MTV) Ở VIỆT NAM

Không rõ liệu quyền biểu quyết của các thành viên trong Hội đồng Thành viên (HĐTV) của một Công ty TNHH MTV dựa trên (1) số vốn điều lệ mà thành viên đó đại diện, hay (2) nguyên tắc một người-một phiếu. Điều 79.5 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định rằng trường hợp điều lệ không có quy định khác, mỗi thành viên trong HĐTV của Công ty TNHH MTV có một phiếu biểu quyết. Quy định này cho thấy rằng trong điều lệ của Công ty TNHH MTV, chủ sở hữu của Công ty có thể phân chia các quyền biểu quyết khác nhau cho các thành viên của HĐTV, những người thường là đại diện của chủ sở hữu trong Công ty TNHH MTV. Cách thức phổ biến nhất là dựa vào số vốn điều lệ trong Công ty được đại diện bởi mỗi thành viên. Việc có thể phân chia quyền biểu quyết khác nhau cho các thành viên khác nhau trong Công ty TNHH MTV là rất quan trọng do chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV có thể có các cổ đông khác nhau muốn trực tiếp quản lý Công ty TNHH MTV.

Mặt khác, Điều 79.6 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định rằng quyết định trong cuộc họp của HĐTV sẽ được thông qua nếu được tán thành bởi hơn một nửa số thành viên. Điều 79.5 của Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định rằng chỉ có thể tiến hành cuộc họp HĐTV của Công ty TNHH MTV khi có sự tham dự của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên. Các điều khoản này không quy định bất kỳ ngoại lệ nào và chỉ ra rằng quyền biểu quyết tại HĐTV của Công ty TNHH MTV được xác định dựa trên nguyên tắc một người - một phiếu biểu quyết.

Bài viết được đóng góp bởi Lê Thanh Nhật, luật sư tập sự tại Venture North Law.