DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ 2014 MỚI NHẤT

Dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư 2014 mới nhất được trình lên Quốc Hội vào tháng 6 năm 2019 bao gồm một số điểm sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

·           Luật Đầu Tư sẽ không áp dụng đối với các dự án PPP mà các dự án này sẽ được điều chỉnh bởi một luật riêng.

·           Điều kiện đầu tư không được chia thành hai nhóm (1) điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng cho hoạt động của dự án đầu tư và (2) điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các ngành/nghề có hạn chế tiếp cận thị trường.

·           Đề xuất định nghĩa về doanh nghiệp bị nước ngoài kiểm soát được loại bỏ (http://tinyurl.com/y2nl4ork). Theo đó, cơ chế liên quan đến các doanh nghiệp được coi là có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 không thay đổi.  Điều này làm giảm đi đáng kể nỗi lo ngại cho các giao dịch dựa trên các định nghĩa hiện hành về doanh nghiệp được coi là có vốn đầu tư nước ngoài.

·           Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp “khởi nghiệp sáng tạo” sẽ không cần phải có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư.

·           Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty đại chúng hoặc công ty chứng khoán theo Luật Chứng Khoán không phải tuân theo các điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư của Luật Đầu Tư 2014.

·           Việc đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam hiện nay giờ đây bị hạn chế nhiều hơn. Dự thảo sửa đổi đề cập đến các lĩnh vực mà việc đầu tư ra nước ngoài bị cấm hoặc phải tuân thủ các điều kiện (bao gồm dịch vụ tài chính, chứng khoán, bất động sản và công nghệ).