CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÝ SỐ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Theo Luật Giao Dịch Điện Tử, chữ ký điện tử được định nghĩa là được tạo ra dưới dạng từ, chữ viết, chữ số, ký hiệu, âm thanh hoặc dưới dạng khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô ghích với thông điệp dữ liệu và có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự đồng ý của người đó với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

Theo Điều 24.1 của Luật Giao Dịch Điện Tử, chữ ký điện tử của một cá nhân được gắn vào thông điệp dữ liệu sẽ có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký của cá nhân đó được gắn với một tài liệu bằng văn bản nếu:

· Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung của thông điệp dữ liệu; và

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM - CÔNG NGHỆ CÓ PHẢI LÀ MỘT TÀI SẢN?

Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 được soạn thảo dựa trên giả định rằng một công nghệ (công nghệ ) có thể được chuyển giao như một tài sản (tài sản). Nhưng theo các quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015, có thể phải đặt ra câu hỏi liệu công nghệ có phải là tài sản không?

Chuyển giao công nghệ có nghĩa là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, Điều 7 của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 nói rằng chủ sở hữu công nghệ có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc cấp quyền sử dụng công nghệ đó. Do đó, Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 ngụ ý rằng, để chuyển giao một công nghệ, bên chuyển nhượng phải có quyền sở hữu công nghệ đó. Theo Bộ Luật Dân Sự 2015, quyền sở hữu chỉ có thể được hình thành đối với một tài sản. Vì vậy, công nghệ theo Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 phải là một tài sản.

Tuy nhiên, công nghệ theo định nghĩa của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 có thể không phải là một tài sản. Điều 2.2 của Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2017 định nghĩa công nghệ là một giải pháp, quy trình và bí quyết có thể biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. Điều 105 của Bộ Luật Dân Sự 2015 nói rằng tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá, và quyền tài sản.

QUY ĐỊNH VỀ VÍ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

Ví Điện Tử là một công cụ quan trọng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp thương mại điện tử và công nghệ tài chính. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành một số quy định về ví điện tử. Tuy nhiên, các quy định này dường như không đầy đủ.

Theo Nghị định 101/2012, ví điện tử được coi là dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó người dùng ví được cấp một tài khoản kỹ thuật số liên kết với phương tiện điện tử (ví dụ: điện thoại di động) và có chứa một giá trị tiền tệ. Giá trị tiền tệ trong ví điện tử được bảo đảm bằng tiền được chuyển từ tài khoản ngân hàng của người dùng sang tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ ví. Người dùng chỉ có thể nạp và rút tiền mặt từ ví điện tử thông qua tài khoản của người dùng. Các khoản tiền trong tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ ví chỉ có thể được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa, hoặc để hoàn trả lại cho người dùng ví. Luật Phòng Chống Rửa Tiền 2012 yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử với tư cách như một tổ chức tài chính công nghệ mới phải gặp trực tiếp khách hàng của mình khi khách hàng thực hiện giao dịch lần đầu với nhà cung cấp dịch vụ.

HIỆU LỰC CỦA CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ DẠNG PDF HOẶC DẠNG FAX

Theo Luật giao dịch điện tử 2005, chứng từ điện tử dạng pdf hoặc fax  có thểcó giá trị pháp lý như văn bản và bản gốc nếu thỏa mãn một số điều kiện cụ thể . Bởi:

  • Theo Luật giao dịch dữ liệu điện tử 2005, thông điệp dữ liệu được định nghĩa là “thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử”. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức thư điện tử, fax và các hình thức tương tự khác. Định nghĩa và mô tả của thông điệp dữ liệu bao gồm cả chứng từ điện tử dạng pdf và fax;
  • Thông điệp dữ liệu có thể có giá trị như văn bản nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết. Luật giao dịch điện tử không nêu rõ đối tượng nào truy cập và sử dụng thông điệp dữ liệu thì thông điệp dữ liệu đó sẽ đủ điều kiện để được xem là có giá trị như văn bản. Nếu một khách hàng gửi chỉ dẫn bằng điện tử hoặc fax tới ngân hàng, nhiều khả năng ngân hàng đó sẽ có hệ thống lưu trữ các chỉ dẫn điện tử và fax này để sử dụng và tham chiếu trong tương lai. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào khách hàng cũng lưu trữ các chỉ dẫn điện tử hoặc fax; và
  • Theo Luật giao dịch điện tử 2005, thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc nếu (1) nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết; và (2) nội dung của thông điệp dữ liệu được toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu. Theo đó, để sử dụng chứng từ điện tử hoặc fax như một văn bản gốc, các bên liên quan phải chứng minh được chứng từ điện tử hoặc fax đó chưa bị sửa đổi trong quá trình truyền phát từ hệ thống của bên này sang hệ thống của bên kia. Rất khó để chứng minh được việc này nếu không có một cơ chế cụ thể giữa các bên nhằm xác thực lại  nội dung của chứng từ điện tử dạng pdf hoặc fax được gửi đến so với nội dung trong chứng từ điện tử được gửi đi.