NGHỊ ĐỊNH 46/2017 – CÁC ĐIỀU KIỆN MỚI ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG HỌC TẠI VIỆT NAM

Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017, Nghị Định 46/2017 đưa ra các điều kiện mới trong việc thành lập trường học trong nước từ bậc mẫu giáo cho tới đại học. Các điều kiện mới thay thế cho các văn bản khác nhau về cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, các điều kiện này lại không được áp dụng đối với các trường học có vốn đầu tư nước ngoài (Trường Học Có VĐTNN). Thêm vào đó, các trường học được thành lập trước ngày 21 tháng 4 năm 2017 không cần phải tuân thủ quy định mới và trong nhiều trường hợp là các điều kiện nghiêm ngặt hơn. Bảng dưới đây tóm tắt một số điều kiện chính đối với việc thành lập một trường học trong nước theo quy định cũ, Trường Học Có VĐTNN, và trường học trong nước theo Nghị Định 46/2017.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Linh Chi, thực tập sinh tại Công ty Luật Hành Trình Hướng Bắc.

Loại hình trường học

Các điều kiện cũ đối với trường học trong nước

Các điều kiện đối với Trường Học Có VĐTNN

Các điều kiện đối với các trường học trong nước theo quy định của Nghị Định 46/2017

Mẫu giáo

 

 

 

Điều kiện về tài chính

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

30 triệu VNĐ/trẻ

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

12m2 cho một trẻ tại khu vực đồng bằng và trung du; 8m2 cho một trẻ tại khu vực thành phố, thị xã và miền núi.

10 – 12 m2 cho một trẻ tại khu vực nông thôn; 6-8 m2 cho một trẻ tại khu vực thành phố, thị xã

12m2 cho một trẻ tại khu vực đồng bằng và trung du; 8m2 cho một trẻ tại khu vực thành phố, thị xã và vùng núi

Điều kiện về nhân sự

Giáo viên và nhân viên phải có bằng tốt nghiệp trung cấp giáo dục chuyên nghiệp trong các lĩnh vực liên quan

Giáo viên phải có bằng cao đẳng về giáo dục mẫu giáo

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Các chấp thuận được yêu cầu

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Các hoạt động giáo dục phải được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chấp thuận

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Trường tiểu học

 

 

 

Điều kiện về tài chính

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

50 triệu VNĐ/học sinh và tổng vốn không thấp hơn 50 tỷ đồng

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

10m2 cho một học sinh tại khu vực nông thôn và miền núi; 6m2 cho một học sinh tại khu vực thành phố và thị xã.

10 m2 cho một học sinh tại khu vực nông thôn; 6 m2 cho một học sinh tại khu vực thành phố và thị xã

Diện tích khu vực giảng dạy và học tập trung bình 2,5 m2 cho một học sinh

10m2 cho một học sinh tại khu vực nông thôn và miền núi; 6m2 cho một trẻ tại khu vực thành phố và thị xã

Điều kiện về nhân sự

Giáo viên phải có bằng trung cấp giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Giáo viên phải có bằng đại học hoặc tương đương trong lĩnh vực giáo dục tiểu học

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Các chấp thuận được yêu cầu

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường học được dự kiến thành lập bởi cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc các tổ chức liên chính phủ;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Trường trung học cơ sở

 

 

 

Điều kiện về tài chính

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

50 triệu VNĐ/học sinh và tổng vốn không thấp hơn 50 tỷ đồng

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

10 m2 cho một học sinh tại khu vực nông thôn và miền núi; 6 m2 cho một học sinh tại khu vực thành phố và thị xã

Diện tích khu vực giảng dạy và học tập trung bình 2,5 m2 cho một học sinh

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về nhân sự

Giáo viên phải có bằng cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục hoặc bằng cao đẳng và chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên phải có bằng đại học trong lĩnh vực giáo dục

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Các chấp thuận được yêu cầu

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường học được dự kiến thành lập bởi cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc các tổ chức liên chính phủ;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trường trung học phổ thông

 

 

 

Điều kiện về tài chính

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

50 triệu VNĐ/học sinh và tổng vốn không thấp hơn 50 tỷ đồng

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

10 m2 cho một học sinh tại khu vực nông thôn; 6 m2 cho một học sinh tại khu vực thành phố và thị xã

Diện tích khu vực giảng dạy và học tập trung bình: 2,5 m2 cho một học sinh.

Có đầy đủ để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục

Điều kiện về nhân sự

Giáo viên phải có bằng đại học trong lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc bằng đại học và chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên phải có bằng đại học trong lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở trở lên

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Các chấp thuận được yêu cầu

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường học được dự kiến thành lập bởi cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc các tổ chức liên chính phủ;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Các hoạt động giáo dục phải được chấp thuận bởi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường đại học

 

 

 

Điều kiện về tài chính

Vốn điều lệ không thấp hơn 250 tỷ đồng đối với đại học tư thục

Ít nhất 150 triệu VNĐ/học sinh và tổng vốn bằng 300 tỷ đồng

Vốn đầu tư ít nhất là 1000 tỷ đồng đối với đại học tư thục

Điều kiện về cơ sở hạ tầng

Tổng diện tích không thấp hơn 5ha và diện tích trung bình cho mỗi học sinh ít nhất là 25m2 tại cơ sở chính

Diện tích trung bình cho mỗi học sinh là 25m2

Tổng diện tích tại cơ sở chính là 5ha và diện tích trung bình cho mỗi học sinh là 25m2

Điều kiện về nhân sự

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Giáo viên phải có bằng đại học trong lĩnh vực liên quan trong trường hợp giảng dạy đại học hoặc bằng cao học trong trường hợp giảng dạy học viện

Phải có nhân sự quản lý, nhân viên, và giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn

Các chấp thuận được yêu cầu

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ; và

- Các hoạt động đào tạo phải được chấp thuận bởi Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ; và

- Các hoạt động đào tạo phải được chấp thuận bởi Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Quyết định thành lập hoặc chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ; và

- Các hoạt động đào tạo phải được chấp thuận bởi Bộ trưởng Bộ GDĐT.