CÁC PHÊ DUYỆT VÀ HỢP ĐỒNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI MỘT DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ (WIND FARM) TẠI VIỆT NAM

Dưới đây là danh sách các phê duyệt và hợp đồng chính cần thiết cho một dự án điện gió ở Việt Nam (Dự Án):

·         Giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Dự Án để thực hiện đo gió;

·         Báo cáo kết quả đo gió cho Ủy ban nhân dân tỉnh;

·         Phê duyệt Nghiên Cứu Tiền Khả Thi của Dự Án;

·         Phê duyệt phần thiết kế cơ bản của Nghiên cứu khả thi của Dự án;

·         Chấp Thuận Chủ Trương cho Dự Án theo Luật Đầu Tư 2014;

·         Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư của Dự án theo Luật Đầu Tư 2014;

·         Ký Thỏa Thuận Đấu Nối, (2) Thỏa Thuận SCADA/EMS, (3) Thỏa thuận về hệ thống bảo vệ và chuyển tiếp tự động, và (4) Thỏa Thuận Mua Điện với EVN hoặc các công ty con của EVN;

·         Ký Thỏa Thuận Ký Quỹ Ký Quỹ với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh theo Luật Đầu Tư 2014;

·         Chấp thuận về chiều cao công trình xây dựng dự kiến của Dự Án;

·         Chấp thuận Thiết Kế Phòng Cháy Và Chữa Cháy của Dự Án;

·         Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Dự Án;

·         Giấy phép xây dựng cho Dự Án;

·         Quyết định Cho Thuê Đất, Hợp Đồng Thuê Đất và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất đối với tất cả đất của Dự Án;

·         Chấp thuận về cho phép vận chuyển đường bộ các cấu trúc quá khổ và quá tải;

·         Cấp Giấy Phép Phát Điện cho Dự Án;

·         Biên bản nghiệm thu chấp thuận việc đáp ứng Thiết Kế Phòng Cháy Và Chữa Cháy của Dự Án; 

·         Kết quả nghiệm thu khi hoàn thành xây dựng để đưa Dự Án vào hoạt động;

·         Phê duyệt/đăng ký (nếu cần) liên quan đến các vấn đề môi trường, bao gồm (i) đăng ký phát sinh chất thải nguy hại; (ii) giấy phép xả nước thải; (iii) giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt; (iv) giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm; và (v) đăng ký sử dụng chất nguy hại (nếu có); và

·         Giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự Án.