CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VỚI VSD TẠI VIỆT NAM

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2006, cổ phần được phát hành bởi công ty cổ phần đại chúng (Public JSC) phải được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Nếu cổ phần của một Public JSC được đăng ký tại VSD thì việc chuyển nhượng cổ phần trong Public JSC đó phải được thực hiện thông qua VSD. Quyền sở hữu cổ phần của Public JSC sẽ chỉ được chuyển nhượng sau khi các chi tiết về việc chuyển nhượng được lưu trữ trong hệ thống của VSD.

Đối với các Public JSC có cổ phần chưa được đăng ký tại VSD thì câu chuyện lại khác. Việc đăng ký cổ phần với VSD nhằm mục đích ghi lại quyền sở hữu và các quyền khác của cổ đông. Theo đó, việc đăng ký này có thể được xem như việc đăng ký quyền sở hữu (Title Registration). Theo quy định tại Bộ luật Dân sự  2005, nếu một tài sản thuộc trường hợp phải đăng ký quyền sở hữu thì việc mua bán tài sản đó chỉ có hiệu lực sau khi việc đăng ký quyền sở hữu đã được hoàn thành (có thể đăng ký theo tên của người mua). Do đó, theo Bộ luật Dân sự 2005, về cơ bản, việc chuyển nhượng cổ phần trong Public JSC chưa đăng ký cổ phiếu với VSD sẽ chỉ có hiệu lực trong trường hợp cổ phiếu đã được đăng ký tại VSD. Trường hợp cổ phần chưa được đăng ký tại VSD thì quyền sở hữu cổ phần của người mua có thể sẽ tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc chuyển nhượng cổ phần mà không đăng ký với VSD của một Public JSC   có cổ phần chưa được đăng ký tại VSD diễn ra khá phổ biến. Thay vì đăng ký với VSD, việc chuyển nhượng trong Public JSC này vẫn được hoàn thành thông qua sổ Đăng ký Cổ đông (Shareholder Register) được lưu giữbởi Public JSC này (có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua một công ty chứng khoán). Một số quy định của Bộ Tài chính ghi nhận rằng có Public JSCs chưa đăng ký cổ phiếu tại VSD. Thực tế, một nhà đầu tư trong một Public JSC có cổ  phần chưa đăng ký tại VSDcó thể gặp khó khăn trong việc yêu cầu Public JSC này đăng ký cố phần của mình tại VSD . Vì vậy, trong khi rủi ro này có vẻ được xem là nghiêm trọng trên giấy, trong thực tế  lại không nghiêm trọng như vậy.