TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Việc xác định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng thương mại Việt Nam (Ngân Hàng VN) là rất quan trọng, bởi vì:

·         Có sự khác biệt về giới hạn sở hữu nước ngoài áp dụng đối với từng loại nhà đầu tư nước ngoài trong một Ngân Hàng VN (xem tại Đây);

·         Tồn tại các yêu cầu khác nhau áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong một Ngân Hàng VN phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư đó. Ví dụ, một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 10% cổ phần trở lên phải (bao gồm nhưng không giới hạn) có xếp loại tính dụng quốc tế và phải có tổng tài sản từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên (đối với các nhà đầu tư là tổ chức tài chính) hoặc vốn điều lệ từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên (đối với các nhà đầu tư không phải là tổ chức tài chính);

·         Có sự khác biệt về thủ tục chấp thuận áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm cổ phần trong một Ngân Hàng Việt Nam phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài dự định thâu tóm. Ví dụ, việc thâu tóm dẫn tới sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải có chấp thuận của Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN). Việc thâu tóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu cổ phần trong khoảng từ 5% tới dưới 10% sẽ cần phải tuân thủ các thủ tục xin chấp thuận khác với việc việc thâu tóm dẫn tới tỷ lệ sở hữu trên 10% (xem tại Đây); và

·         Có sự khác biệt về hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong một Ngân Hàng VN phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của phần của nhà đầu tư đó. Ví dụ, một nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần không phải tuân thủ bất kỳ hạn chế chuyển nhượng nào. Một nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% tới dưới 10% tổng số cổ phần có thể chuyển nhượng cổ phần khi có chấp thuận của NHNN cho việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn. Nhà đầu tư nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên không được phép chuyển nhượng cổ phần của mình tỏng ít nhất 3 năm.

Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Ngân Hàng Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi vì Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2010 và Nghị Định 1/2014 có thể xem xét tới việc “sở hữu gián tiếp” khi xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (xem tại Đây).