TIÊU CHUẨN MỚI ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM

Nghị Định 71/2017 thay thế Thông Tư 121/2012 về quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần đại chúng (CTCP Đại Chúng) từ ngày 01/08/2017. Nghị Định 71/2017 không có tiêu chí riêng để một người trở thành thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập nhưng đề cập đến các tiêu chí theo Luật Doanh Nghiệp 2014. Bảng dưới đây so sánh các tiêu chí cũ đối với một thành viên HĐQT độc lập trong một CTCP Đại Chúng với các tiêu chí mới theo Luật Doanh Nghiệp 2014. Mặc dù trong một số lĩnh vực, Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định các tiêu chí nghiêm ngặt hơn, Luật Doanh nghiệp 2014 có một số thiếu sót lớn (ví dụ, bao gồm thiếu sót trong việc loại trừ người quản lý của công ty liên kết hoặc người đại diện hoặc người có liên quan của cổ đông lớn trong CTCP Đại Chúng khỏi việc giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập của CTCP Đại Chúng).

Bài viết được đóng góp bởi Hà Thành Phúc, luật sư tập sự tại Venture North Law.

 

STT

Tiêu chí theo Thông 121/2012

Tiêu chí mới theo Nghị Định 71/2017 Luật Doanh Nghiệp 2014

Bình luận

1.

1.1   giám đốc thành viên HĐQT không điều hành

1,2  Không phải một người hiện đang làm việc cho CTCP Đại Chúng;

1.3 Không phải người đã làm việc cho CTCP Đại Chúng trong ba năm gần nhất

Tiêu chí mới theo Nghị Định 71/2017 nghiêm ngặt hơn so với tiêu chí bởi đã bao gồm tất cảnhững người làm việc cho CTCP Đại Chúng”. Mặt khác, theo Thông 121/2012, thành viên HĐQT không điều hành nghĩa thành viên HĐQT không phải Giám Đốc (Tổng Giám Đốc), Phó Giám Đốc (Phó Tổng Giám Đốc), Kế Toán Trưởng những người quản khác do HĐQT bổ nhiệm.

2.

2.1  Không phải người liên quan ( người liên quan ) của Giám Đốc (Tổng Giám Đốc), Phó Giám Đốc (Phó Tổng Giám Đốc), Kế Toán Trưởng những người quản khác do HĐQT bổ nhiệm

2.2  Không phải người vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em ruột, hoặc con người quản của CTCP Đại Chúng

Tiêu chí mới tương tự như tiêu chí mặc một số khác biệt nhỏ.

3.

3.1  Không phải thành viên HĐQT, Giám Đốc (Tổng Giám Đốc), Phó Giám Đốc (Phó Tổng Giám Đốc) của một công ty công ty con, công ty liên kết của CTCP Đại Chúng hoặc một công ty do CTCP Đại Chúng kiểm soát;

3,2  Không phải một người hiện đang làm việc cho một công ty con của CTCP Đại Chúng;

3.3 Không phải người đã làm việc cho một công ty con của CTCP Đại Chúng trong ba năm gần nhất;

Tiêu chí mới loại trừ phạm vi đối tượng rộng hơn so với tiêu chí . Tuy nhiên, tiêu chí mới bỏ qua việc loại trừ những người quản củacác công ty liên kếtcủa CTCP Đại Chúng khỏi việc giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của CTCP Đại Chúng. Đây một thiếu sót lớn.

4.

4.1  Không phải cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn;

4.2  Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần quyền biểu quyết trong CTCP Đại Chúng;

Tiêu chí mới bỏ qua việc loại trừ nhữngngười đại diệncủa một cổ đông lớn khỏi việc giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của CTCP Đại Chúng. Đây một thiếu sót lớn. Tuy nhiên, tiêu chí mới đã giảm mức nắm giữ cổ phần từ 5% xuống còn 1%.

5.

5,1  Không phải người liên quan của một cổ đông lớn của CTCP Đại Chúng;

5.2  Không phải người vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em ruột, hoặc con cổ đông lớn của CTCP Đại Chúng

Tiêu chí mới dường như bỏ quên việc loại trừ người liên quan của một cổ đông lớn tổ chức khỏi việc giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của CTCP Đại Chúng. Đây một thiếu sót lớn.

 

6.

6.1 Không làm việc cho các công ty luật hoặc các công ty kiểm toán của CTCP Đại Chúng trong hai năm gần nhất

6.2 Không tiêu chí tương đương

 

7.

7.1 Không phải khách hàng/nhà cung cấp lớn hoặc người liên quan của khách hàng/nhà cung cấp lớn, giá trị giao dịch hàng năm với CTCP Đại Chúng vượt quá 30% tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa dịch vụ CTCP Đại Chúng đã mua tron hai năm gần nhất.

7.2 Không tiêu chí tương đương

 

8.

8.1 Không tiêu chí tương đương;

8.2 Không phải người hiện đang được hưởng lương hoặc thù lao từ CTCP Đại Chúng, trừ các khoản phụ cấp thành viên HĐQT được hưởng theo quy định của pháp luật;

Tiêu chí mới này vẻ trùng lặp với tiêu chí 1.2.

9.

9.1 Không tiêu chí tương đương;

9.2 Không phải người từng thành viên của HĐQT hoặc Ban kiểm soát trong vòng 5 năm gần nhất.